Algemene voorwaarden Irado-shop

Algemene Voorwaarden Irado-shop

N.V. IRADO, gevestigd te Schiedam.

Definities:

 • Irado: N.V. IRADO
 • Particuliere klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met Irado een overeenkomst voor de aanschaf van een afvalpas heeft gesloten of wenst te sluiten. En die niet als bedrijf, vereniging, stichting of overheid georganiseerd is.
 • Afvalpas: sleutel waarvan inwoners uit Capelle aan den IJssel gebruik maken bij de toegangscontrole van de restafvalcontainer in hun gemeente
 • Irado-shop: webshop voor aankoop van een afvalpas via irado.nl

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Irado aan particuliere klanten.
 2. Irado levert het product afval namens de opdrachtgevende gemeente.
 3. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van Irado (www.irado.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
 4. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Irado houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Irado erkend.
 6. Irado garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bestellen

 1. Particuliere klanten kunnen hun bestelling 24/7 doorgeven.
 2. De bestelling kan uitsluitend online via de website irado.nl worden uitgevoerd.
 3. Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.
 4. Irado acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
 5. Irado acht zich niet verantwoordelijk voor een eventueel foutief aangeleverd adres.

3. Levering

 1. Irado zal de aankoop tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.
 2. Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.
 3. Met een voorkeur voor een levertijd probeert Irado zoveel mogelijk rekening te houden.
 4. Irado verzendt de afvalpas via PostNL. Wij leveren daarom niet op zon- en feestdagen.
 5. Het is niet mogelijk de afvalpas op een van de Irado-locaties te komen afhalen.
 6. In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.
 7. Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Irado verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant.

4. Betaling

 1. Bestellingen die via de Irado-shop zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal, of via een overboeking via Bankoverdacht, tenzij anders met Irado is overeengekomen. Er kunnen geen telefonische bestellingen worden aangenomen.
 2. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen op onze website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
 3. De inhoud van de Irado-shop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht Irado zich niet aansprakelijk.
 4. Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Irado aan de klant worden doorberekend.

6. Persoonsgegevens

 1. Irado verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

7. Garantie

 1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk, per mail aan Irado te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Op deze manier kan de directie het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 2. Indien klachten van de afnemer door Irado gegrond worden verklaard, zal Irado naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden.
 3. De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens Irado in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van Irado zijn behandeld.

8. Overeenkomst

 1. Irado houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. NV Irado is overgemaakt.

9. Overmacht

 1. Irado is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. In geen geval is Irado verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Irado en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Irado er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

NV Irado
Postbus 58
3100 AB, Schiedam
E-mail: Postbus85@irado.nl
KvK-nummer: 24304498
Btw-nummer: NL 8089.70.999.B.01