Online jaarverslag 2015

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening over 2015
(in duizenden euro’s)

2015 2014
Netto-omzet 38.701 40.718
Overige bedrijfsopbrengsten 442 0
Som der bedrijfsopbrengsten 39.143 40.718
Lonen en salarissen 9.705 10.145
Sociale lasten 2.296 2.481
Overige personeelskosten 1.717 1.718
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.842 3.121
Bijzondere waardevermindering 0 690
Overige bedrijfskosten 20.824 19.788
Som der bedrijfslasten 37.384 37.943
Bedrijfsresultaat 1.759 2.775
Aandeel in resultaat van
niet-geconsolideerde ondernemingen
waarin wordt deelgenomen
156 63
Financiële baten en lasten -385 -445
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.530 2.393
Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
0 0
Resultaat na belastingen 1.530 2.393
Waarvan aandeel van derden 0 0
Totaalresultaat van de rechtspersoon 1.530 2.393