Online jaarverslag 2017

Balans

Balans per 31 december 2017
(voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa
(in duizenden euro’s)
2017 2016
Vaste activa
Immateriële vaste activa 697 743
Materiële vaste activa 22.043 20.690
Financiële vaste activa 247 278
22.987 21.711
Vlottende activa
Voorraden 210 217
Vorderingen 5.502 2.958
Liquide middelen 5.093 4.475
10.805 7.650
Totaal activa 33.792 29.361
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 900 900
Agio 2.688 2.688
Wettelijke reserve deelnemingen 85 116
Overige reserves 11.725 12.077
Onverdeelde winst 1.600 717
16.998 16.498
Voorzieningen 1.561 1.326
Langlopende schulden 3.489 4.263
Kortlopende schulden 11.744 7.274
Totaal passiva 33.792 29.361