Online jaarverslag 2017

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening over 2017 (in duizenden euro’s)

2017 2016
Netto-omzet 36.842 34.876
Som der bedrijfsopbrengsten 36.842 34.876
Lonen en salarissen 9.470 9.450
Sociale lasten 2.372 2.212
Overige personeelskosten 1.744 1.332
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.252 2.521
Overige bedrijfskosten 19.323 18.199
Som der bedrijfslasten 35.161 33.714
Bedrijfsresultaat 1.681 1.162
Financiële baten en lasten -174 -246
Resultaat deelnemingen 130 129
Resultaat voor belastingen 1.637 1.045
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -37 -328
Resultaat na belastingen 1.600 717