Bestellen van een afval- of milieupas

Meer informatie over het bestellen, betalen en levering van de afvalpas of milieupas via de Irado-shop vind je onderstaand.

Betaalmogelijkheden

Als er kosten zijn verbonden aan het bestellen van een nieuwe afvalpas, dan heb je deze mogelijkheden om de aankoop van de pas te betalen:

 1. iDeal
 2. Creditcard: Visa/Mastercard/American Express
 3. of via Klarna

De betaling wordt verwerkt door Mollie Payment Service. Deze vermelding vind je ook terug op je bankafschrift.  Hieronder vind je meer informatie over de betaalmethodes

 iDeal 

Wanneer je gebruik maakt van internetbankieren, kan je betalen met iDeal. Bij iDeal zijn alle Nederlandse banken aangesloten. Zo kan je eenvoudig, snel en veilig de aankoop betalen via je eigen bank. Voor het gebruik van iDeal is geen apart account nodig, je kan het gewoon gebruiken.

Wanneer je de bestelling hebt afgerond, kom je in een scherm van Mollie. Hier vul je een aantal gegevens in. Je ontvangt vervolgens automatisch een orderbevestiging per e-mail. Hierin staan de gegevens om de bestelling te betalen. Betaal altijd o.v.v. het ordernummer, je bestelling wordt dan snel verwerkt.

Zodra de betaling is voldaan en is bijgeschreven op onze rekening, wordt je bestelling ingepakt en verzonden.

Bezorging en levertijd

Na bestelling en betaling van de afvalpas wordt de pas aangemaakt en verstuurd via PostNL. Je kunt de afvalpas binnen 3 -5 werkdagen in je brievenbus ontvangen.

Een defecte afvalpas ontvangen?

Stuur de pas retour naar Antwoordnummer 350, 3100 VB Schiedam.  Dit adres staat ook op de achterzijde van de pas vermeld. Na ontvangst controleren wij de pas:

  1. is de pas defect zonder zichtbare schade: je ontvangt gratis een nieuwe pas: je gegevens zijn bekend via het pasnummer
  2. heeft de pas zichtbare schade: dan dien je zelf een nieuwe pas tegen betaling aan te schaffen

Werkt je pas niet meer? Stuur de pas retour naar Antwoordnummer 350, 3100 VB Schiedam.  Dit adres staat ook op de achterzijde van de pas vermeld. Na ontvangst controleren wij de pas:

  1. is de pas defect zonder zichtbare schade: je ontvangt gratis een nieuwe pas: je gegevens zijn bekend via het pasnummer
  2. heeft de pas zichtbare schade: dan dien je zelf een nieuwe pas tegen betaling aan te schaffen

Annuleren van een nog niet verzonden bestelling

Bijvoorbeeld omdat de afvalpas kwijt was en inmiddels weer is gevonden? Het is niet mogelijk de bestelling te annuleren. Na het doorlopen van de bestel- en betaalprocedure wordt automatisch de oude pas geblokkeerd en een nieuwe pas aangemaakt.

Vragen?

Heb je vragen over de bestelling van je afvalpas. Stel ze via dit formulier.

Algemene Voorwaarden Afval-/milieupas via Irado-shop

NV IRADO, gevestigd te Schiedam.

Definities:

 1. Irado: NV IRADO
 2. klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die met Irado een overeenkomst voor de aanschaf van een afvalpas heeft gesloten of wenst te sluiten.
 3. Afval-/milieupas: sleutel waarvan klanten uit Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel gebruik maken bij de toegangscontrole van de restafvalcontainer en eventueel milieustraat in hun gemeente
 4. Irado-shop: webshop voor aankoop van een afval- of milieupas via irado.nl

1.       Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Irado aan klanten.
 • Irado levert het product afval namens de opdrachtgevende gemeente.
 • Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van Irado (www.irado.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Irado houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Irado erkend.
 • Irado garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.       Bestellen

 • Klanten kunnen hun bestelling 24/7 doorgeven.
 • De bestelling kan uitsluitend online via de website irado.nl worden uitgevoerd.
 • Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.
 • Irado acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
 • Irado acht zich niet verantwoordelijk voor een eventueel foutief aangeleverd adres.

3.       Levering

 • Irado zal de aankoop tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.
 • Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.
 • Met een voorkeur voor een levertijd probeert Irado zoveel mogelijk rekening te houden.
 • Irado verzendt de afval-/milieupas via PostNL. Wij leveren daarom niet op zon- en feestdagen.
 • Het is niet mogelijk de afval-/milieupas op een van de Irado-locaties te komen afhalen.
 • In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.
 • Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Irado verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant.

4. Betaling

 • Bestellingen die via de Irado-shop zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling iDeal, Visa/Mastercard/American Express of via Klarna, tenzij anders met Irado is overeengekomen.

Er kunnen geen telefonische bestellingen worden aangenomen.

 • Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

5. Prijzen

 • Alle prijzen op onze website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 • Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
 • De inhoud van de Irado-shop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht Irado zich niet aansprakelijk.
 • Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Irado aan de klant worden doorberekend.

6.       Persoonsgegevens

 • Irado verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

7.       Garantie

 • De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk, per mail aan Irado te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Op deze manier kan de directie het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Indien klachten van de afnemer door Irado gegrond worden verklaard, zal Irado naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden.
 • De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens Irado in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van Irado zijn behandeld.

8.    Overeenkomst

 • Irado houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. NV Irado is overgemaakt.

9. Overmacht

 • Irado is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • In geen geval is Irado verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

10.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Irado en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Irado er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

NV Irado
Postbus 58
3100 AB, Schiedam
E-mail: postbus58@irado.nl
KvK-nummer: 24304498
Btw-nummer: NL 8089.70.999.B.01

Privacyverklaring Irado-shop

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

N.V. IRADO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via postbus58@irado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

N.V. IRADO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

N.V. IRADO maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor genoemde doelen van verwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

N.V. IRADO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van dertig dagen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

N.V. IRADO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N.V. IRADO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

N.V. IRADO gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N.V. IRADO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar postbus58@irado.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zie voor informatie hierover de website van de Rijksoverheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek. N.V. IRADO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

N.V. IRADO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via postbus58@irado.nl.