Het snoeien van bomen tijdens het broedseizoen, hoe zit dat nou?

Opdrachtgever

Irado werkt in opdracht van Gemeente Schiedam, welke als eigenaar van de bomen verplicht is driejaarlijks alle bomen te keuren aangaande de zorgplicht. Dit betekent dat er jaarlijks op grote schaal bomen gesnoeid dienen te worden (jaarrond).

Flora- en Faunawet

Tot een aantal jaren terug was er de Flora- en Faunawet, natuurbeschermingswet en de boswet, waarin de vogeltjeswet is opgenomen. Dit is echter verleden tijd. In 2017 is hiervoor de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Dit mede omdat uitvoering geven aan de voorgaande wetten leidde tot het resultaat dat uitvoering van werkzaamheden bijna onmogelijk was.

Bestendig beheer

Het snoeien van bomen valt onder “bestendig beheer”. Daarvoor zijn de zogenaamde gedragscodes in het leven geroepen. Onder deze gedragscodes, vallend onder de Wet Natuurbescherming, mag je alle werkzaamheden onder bestendig beheer uitvoeren, mits:

  • er zware verstoring optreedt;
  • er geen verdrijving is;
  • er geen verminking plaatsvindt;
  • en dergelijke.

Werkzaamheden mogen dan wel worden uitgevoerd, mits de omstandigheden in acht worden genomen en passende maatregelen worden genomen. Dit is aan de toezichthouder en uitvoerder van het werk:

  • Opleidingen m.b.t de Wet natuurbescherming kan op drie niveaus. de uitvoerder dient minimaal niveau 1 te hebben en de toezichthouder niveau 2.
  • In het geval van Irado zijn zowel de uitvoerder als de toezichthouder in het bezit van een geldig certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.
  • Bij geringe twijfel m.b.t. de uitvoering vallen wij terug op het oordeel van de stadsecoloog van de gemeente Schiedam.