MVO Prestatieladder

MVOIrado heeft onderzocht op welke wijze binnen de organisatie invulling gegeven wordt aan de 31 thema’s uit de MVO Prestatieladder.

 Daarbij werd:

 • het duurzaamheidseffect zowel positief als negatief van de organisatie in beeld gebracht;
 • geanalyseerd welk effect de grootste impact (+ of -) op de sociale- en leefomgeving heeft;
 • geanalyseerd welke van deze effecten de organisatie kan beïnvloeden;
 • vastgesteld welke MVO aandachtsgebieden significant voor de organisatie zijn.

De mate van significantie voor de organisatie werd op basis van onderstaand model bepaald. Per indicator is aangegeven welk significantiecijfer voor Irado is toegekend (laatste vaststelling: 11 januari 2023).

MVO aandachtsgebied Nr.Weinig impactVeel Impact
Weinig Invloed  Significantie cijfer   1Significantiecijfer   3
Veel Invloed  Significantie cijfer   2  Significantie cijfer   4

De significante MVO aandachtsgebieden (3 en 4) met de grootste sociale en ecologische footprint en die tevens beïnvloedbaar zijn (4) of dat zouden moeten worden (3), vormen de kern van het MVO-profiel van een organisatie met een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid.

Sustainable Development Goals

De door Irado uitgekozen Sustainable Development Goals (SDG 8, 11, 12 en 15) zijn gekoppeld aan de betreffende MVO-thema’s. In 2022 is een impact onderzoek gedaan op basis van de 17 door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (‘SDG’). Uit het rapport, dat wij voor het eerst hebben laten opmaken, blijkt dat wij – onbewust – meer bijdragen aan de SDG’s en daarmee aan duurzaamheid dan wij veronderstelden.  

Onderstaand wordt per significant MVO aandachtsgebied (cijfer 3 en 4) gerapporteerd.

People

Het bestuur van de organisatie laat zich aantoonbaar controleren en adviseren volgens minimaal de geldende lokale wetgeving. Waar zich dilemma’s kunnen voordoen op het vlak van ethiek, rechtvaardigheid, transparantie of vertrouwen stelt de organisatie eigen kernwaarden en bedrijfsprincipes op als hulpmiddel om de MVO-doelstellingen te realiseren. De organisatie zal in geval van afwijkingen van het eigen MVO-beleid en of overtredingen van wet- en regelgeving, al dan niet met door de overheid opgelegde sancties, toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Op dit punt zijn geen sancties of correctieve maatregelen en acties te melden.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers.

Jaarlijks wil de organisatie, met een goede begeleiding van cliënten, werkplekken zoeken en taaltrainingen verzorgen, 50% uitstroom realiseren van cliënten die op leerwerkplekken worden geplaatst. Echter heeft er in de praktijk nog geen aanlevering van cliënten plaatsgevonden, omdat er geen geschikte kandidaten waren. Om deze reden is de doelstelling niet gehaald.

De organisatie is erin geslaagd een samenwerking, om MBO-1 leerlingen een stage plaats aan te bieden, aan te gaan met NTI en SPA.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

Middels de, met instemming van de OR tot stand gekomen, bedrijfsregeling wordt het beleid van de organisatie op diverse onderwerpen beschreven. De bedrijfsregelingen zijn gebaseerd op de geldende cao (grondstoffen, energie en omgeving) en gaat uit van de (fiscale) wet- & regelgeving. Op het moment dat toekomstige wet- & regelgeving leidt tot tegenstrijdigheid met een of meer bedrijfsregelingen, geldt de wet. Tevens is de bedrijfsregeling via het intranet van de organisatie gedeeld met de medewerkers.

In de huisregels voor ongewenst gedrag staan de huisregels van de organisatie en hebben betrekking tot gewenst en ongewenst gedrag voor iedereen die werkzaam is bij of voor bedrijven of deelnemingen van N.V. Irado. In de huisregel leggen wij uit wat wij op dit gebied van onze medewerkers verwachten, dus wat het gewenste gedrag is en ook geven we in deze huisregels voorbeelden van ongewenst gedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitspraken en acties die niet correct zijn volgens de wet, de cao, de afspraken die in het bedrijf zijn gemaakt en ook om gedrag dat afwijkt van de normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Tevens zijnde huisregels via het intranet gedeeld met de medewerkers.

In 2022 is er binnen onze organisatie een medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) uitgevoerd onder de medewerkers. Het gestelde doel van het MTO was het uitvoeren van een onderzoek naar de tevredenheid van alle medewerkers met een gemiddeld cijfer van een 7,5. Na afloop van het onderzoek is het gemiddelde cijfer van de medewerkerstevredenheid een 7,2, dus kan geconcludeerd worden dat het doel niet gehaald is.

NV Irado draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, direct omwonenden en derden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

Het aantal ongevallen met verzuim is in 2022 flink gedaald, van 13 in 2021 naar 6 in 2022. Het aantal verzuimdagen als gevolg van deze incidenten was ook fors lager ten opzichte van het vorige jaar, van 98 verzuimdagen in 2021 naar slechts 19 in 2022. Er zaten ook geen gevallen van langdurig verzuim ten gevolge van een ongeval bij, 7 dagen was het maximum dat een geblesseerde medewerker zijn werk niet kon uitvoeren.

Onze verplichtingen ten aanzien van VCA zijn allemaal met goed gevolg vervuld. Daarnaast zijn we mede initiatiefnemer geweest van de zogenaamde ‘safety-keet’. Een mobiel instrument om veiligheid binnen afval en reinigingsbedrijven onder de aandacht te brengen.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding en onderwijs en organisatie van het werk.

In 2022 hebben 6 workshops plaatsgevonden. De workshops gingen over de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Naast de workshops is er een intervisie gestart met de leidinggevenden i.v.m. het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Op basis van het opgestelde opleidingsplan uit 2022 is het gros van de benodigde opleidingen uitgevoerd. Echter kon naar aanleiding van ziekten en opstarten, als gevolg van COVID-19, niet alles gerealiseerd worden. Deze acties worden verder opgepakt in 2023.

In 2022 is als doel gesteld dat de taaltrainingen voor Irado medewerkers gecontinueerd worden. Hierbij was het cruciaal dat leidinggevenden en medewerkers benaderen, zodat de groep van deelnemers aan de taaltrainingen groter wordt. Er is in 2022 een start gemaakt met de taaltrainingen.

Ook heeft N.V. Irado als doel gesteld dat Mbo-opleidingen voor de uitvoerende medewerkers gecontinueerd worden. Er wordt gekeken wie er kan instromen en / of kan doorstromen vanuit een vorige groep. Naar aanleiding van deze doelstelling kan in 2022 geconcludeerd worden dat alle MBO-3 deelnemers geslaagd zijn. In 2023 wordt weer gestart met Mbo-1 en MBO-2 opleidingen.

In 2022 is € 337.000 aan opleiding en ontwikkeling van personeel uitgegeven. In 2020 en 2021 was dit respectievelijk € 131.000 en € 178.000.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen en gelijke behandeling van mensen. De organisatie biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen om deel te nemen aan het arbeidsproces.

 

Arbeidsparticipatie staat bij ons al vele jaren hoog in het vaandel. Het is een van de middelen om maatschappelijke waarde voor onze aandeelhouders en opdrachtgevers te creëren. Door ons werk staan we midden in de maatschappij en kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden) helpen weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Dit geven wij vorm door onze samenwerking met Stroomopwaarts (SOW). SOW bestaat sinds 1 juli 2015 en voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Participatiewet uit. Ook de voormalige sociale werkplaatsen van deze gemeenten behoren tot SOW.

Onze samenwerking met SOW heeft ook in het verslagjaar geresulteerd in het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden). Daarnaast hebben wij medewerkers in dienst uit de voormalige sociale werkvoorziening (SW) die via detacheringcontracten bij ons werken binnen het kader van arbeidsparticipatie. Hierbij merken wij wel op dat het aantal langdurig werkzoekenden als gevolg van de sterkt veranderde arbeidsmarkt teruggelopen is.

 

Met onze inzet dragen wij bij aan het ondersteunen van een gezonde arbeidsmarkt en hopen op een kans om dit in meer gemeenten te kunnen toepassen. En, ten slotte, binnen het kader van de arbeidsparticipatie zetten wij ons ook in voor scholing van werkzoekenden en onze eigen medewerkers.

 

Ipse de Bruggen

 

Met Ipse de Bruggen, een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, hebben wij al jarenlang een samenwerking met betrekking tot de inzet van mensen met een verstandelijke beperking. De mensen worden ingezet in het Prinses Beatrixpark en werken met veel plezier bij onze onderneming. Zij zijn, en voelen zich daarbij, een volwaardig lid van de Irado-familie.

Ten aanzien van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zijn de volgende resultaten behaald. We zien een daling in de instroom in leerwerktrajecten. Dit als gevolg van de druk op de arbeidsmarkt en het daardoor beperkter aantal potentiele kandidaten.

 

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar flexibele arbeidskrachten door de wettelijke eisen te respecteren en niet mee te werken aan constructies van schijnzelfstandigheid.

Alle flexibele arbeidskrachten krijgen dezelfde indeling in functieraster als medewerkers van Irado. In overleg met Randstad worden dan ook afspraken gemaakt over de salarissen van de flexibele arbeidskrachten en bijbehorende arbeidsvoorwaarden conform het cao (grondstoffen, energie en omgeving).

NV Irado draagt zorg voor de gelijke behandeling van mensen.

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

NV Irado draagt er zorg voor dat de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet worden belemmerd.

In 2022 hebben wij het doel nagestreefd om 0 gegronde klachten, inzake nevenfuncties betreffende lidmaatschap vakbond en / of OR, in het gehele kalenderjaar te krijgen. Daarnaast zijn er in het gehele kalenderjaar 0 gegronde klachten binnengekomen inzake aanvraag verlof om cursussen / bijeenkomsten bij te wonen zoals genoemd in art. 4.15 conform het CAO A&M.

Daarnaast is er in het eerste kwartaal van 2023 uitgevraagd wat de tevredenheid vanuit de OR is omtrent de faciliteiten die Irado biedt voor overleggen en opleidingen (incl. budget). Ook moest er in het eerste kwartaal van 2023 een uitvraag gedaan worden naar de tevredenheid van de vakbond over de wijze van omgang met Irado. Echter is de stand van zaken hiervan nog onbekend.

Tot slot hebben wij via onze directeur inbreng gehad bij het O&O fonds en meegedacht over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast heeft onze manager HRM deelgenomen aan de CAO-onderhandelingen waarmee we via de WENB inbreng hebben gehad bij de tot standkoming van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

 • Inzicht in de effecten van het werk van Irado op de gemeenschap. De effecten van werk op de gemeenschap wordt uitgedrukt in het aantal meldingen over de prestaties die belanden bij Irado. De meldingen worden uitgedrukt in:
 • Aantal klachten
 • Afhandeltijd

Maandelijks, per kwartaal en jaarlijks worden overzichten gemaakt zoals hier getoond ter illustratie:

Klachten worden geanalyseerd en passend verwerkt. Over 2023 is 100% van de meldingen afdoende afgehandeld.

 • Kennis over van toepassing zijnde wet- en regelgeving verder uitbouwen. Dit is een continu proces. Om kennis actueel te houden omtrent relevante wetgeving worden kennissessies, evenementen en vakliteratuur tot ons genomen. De legal afdeling zorgt voor een correcte toepassing van de opgedane kennis.
 • Register KWA vergelijken met onze lijst wet- en regelgeving voor evt aanvullingen. Het register wordt in kwartaal 1 van 2024 geüpdatet.
 • Bijhouden KWA-kwartaal rapportages. Na het bijwerken van relevante kennis door de relevante afdelingen wordt eens per kwartaal door het MT kennis genomen en feedback gegeven.

 

NV Irado draagt er zorg voor dat omkoping en corruptie van de organisatie, of medewerkers wordt voorkomen.

NV Irado draagt er zorg voor de gezondheid en veiligheid van afnemers en gebruikers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht.

Om deze zorg te dragen wordt er een register bijgehouden waarin alle ongevallen met burgers staan. Het is belangrijk om dit overzicht continu bij te houden en alle ongevallen met burgers in dit overzicht op te nemen. Echter hebben er in 2022 0 ongevallen met burgers plaatsgevonden.

Naast het bijhouden van een overzicht van de ongevallen waar burger bij betrokken zijn is het belangrijk om ongevallen met burgers te voorkomen en te leren van fouten. Om dit doel na te streven, kan er continu extra voorlichting gegeven worden en meer controle ingezet worden op afzettingen.

Om meer inzicht te krijgen in de schades is voorgesteld om het vervolgtraject Lean te implementeren. Echter is er in 2022 nog geen verdere actie genomen om dit traject te implementeren.

In 2022 is Irado gestart met een interne awareness campagne met als doel veilig om te gaan met persoonsgegevens van klanten.

Hierbij ging er vooral aandacht uit naar waar gegevens zijn opgeslagen, hoe lang ze bewaard worden en wat te doen bij een datalek.

De doelgroep waren alle medewekers van Irado van de ondersteunende afdeling en klantenservice.

Er hebben zich geen datalekken voorgedaan in de periode 2022.

Planet

NV Irado maakt haar grondstoffenverbruik inzichtelijk en neemt maatregelen om het gebruik van grondstoffen afkomstig uit recycle processen of afval te verhogen.

De afgelopen jaren zijn de volgende resultaten geboekt.

Allereerst laten wij in onderstaand overzicht de totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner zien. Het beeld dat daaruit ontstaat is dat er in alle drie de gemeenten een substantiële verlaging zichtbaar is. Deze verlaging is het gevolg van:

 • verschillende maatregelen die in de gemeenten in samenspraak met ons zijn genomen,
 • de verbetering van de nascheiding in 2022
 • de reductie van de hoeveelheid restafval die we ook landelijk zien na de piek in coronajaar het 2021
Overzicht totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner per gemeente
Overzicht totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner per gemeente

 

Overzicht fijn restafval en grofvuil in kilogram per inwoner per gemeente

 

Ten aanzien van de inzameling van grondstoffen, en dan met name oud papier, karton en gft, inclusief  gfe, zien we lagere hoeveelheden ingezameld materiaal. Hoewel dit in lijn is met de afname van de totale hoeveelheid afval is dit evenwel opmerkelijk omdat er in de drie gemeenten wel verbeteringen in de inzamelstructuur zijn aangebracht.

Overzicht ingezameld papier en gft in kilogram per inwoner per gemeente

 

Capelle aan den IJssel:

 • daling hoeveelheid restafval van 208 naar 184 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 55% naar 56%.

 Schiedam:

 • daling hoeveelheid restafval van 190 naar 160 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 57% naar 58%.

 Vlaardingen:

 • daling hoeveelheid restafval van 201 naar 179 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 55% naar 56%.

In het Circulair Ambacht Centrum Schiedam (‘CAS’)worden producten en onderdelen ingenomen van milieustraten, (overheids)bedrijven en bewoners. Aan de producten wordt een nieuwe waarde toegevoegd door deze te sorteren, te repareren en/of te bewerken. Vervolgens worden de producten opnieuw op de markt in het CAS aangeboden. De sortering, reparatie en bewerking gebeurt deels door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

In het laatste kwartaal van 2022 hebben we met de gemeente Schiedam een erfpachtovereenkomst gesloten en is de financiering met de bank geregeld. Samen met Het Goed Rijnmond B.V. begint Irado begin 2023 aan de verbouwing en herinrichting van het pand waarna de opening van het CAS gepland staat voor oktober 2023.

In de gemeente Vlaardingen exploiteren wij een Regionaal Sorteer Centrum (‘RSC‘) waar afgedankte elektrische of elektronische apparaten (‘AEEA’) van zestien milieustraten gesorteerd worden. Voorbeelden van AEEA apparatuur zijn wasmachines, cv-ketels, magnetrons, elektrische fietsen, verlichtingarmaturen, koel- en vriesapparatuur, televisies, computers, spaarlampen, Ledverlichting, zonnepanelen. In het verslagjaar is een vergelijkbare hoeveelheid AEEA gesorteerd als in 2021 namelijk circa 4.500 ton.

De basis voor deze exploitatie ligt in een overeenkomst met Midwaste in opdracht van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), voorheen bekend als WeCycle. Stichting OPEN is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste.

 

NV Irado draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en haar activiteiten geen, of zo min mogelijk nadelige effecten hebben op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving.

Om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit hebben wij de volgende maatregelen genomen;

 • We laten selectief stukken bermen staan bij maaien
 • We passen in bepaalde delen van het areaal sinusmaaien toe (ook hier blijft de begroeiing in delen van het te maaien areaal staan
 • We hebben een ijsvolgelwand geplaatst
 • We laten in toenemende mate dode bomen liggen ten behoeve van volgels en insecten.
 • Afvaloverzichten

Voor de deelnemende klanten worden uitvoerige registraties aangeleverd omtrent:

 • Volumes
 • Frequentie bezoek
 • Massa afvoer richting eindverwerkers

De registratie wordt continu bijgewerkt.

 • CO2 uitstoot helder in beeld krijgen
 • CO2 uitstoot reduceren

Momenteel vindt een discussie plaats omtrent de kentallen. Dit item is nog niet klaar voor verdere toepassing.

NV Irado zorgt er voor de effecten van transport op milieu en ecosystemen zo veel mogelijk gereduceerd worden.

Qua bedrijfsvoering wordt de grootste bijdrage met betrekking tot duurzaamheid in onze bedrijfsvoering geleverd met het wagenpark. In het 2022 is het aantal voertuigen dat rijdt op CNG[1] gestegen naar 39. We beschikken nu over 16 zware en 2 lichte voertuigen voor Afvalbeheer en 21 voertuigen voor BOR en Techniek en Services. We hebben gekozen voor de groene variant van CNG, namelijk Groengas. Bij Afvalsturing Friesland N.V., waarvan wij aandeelhouder zijn, en handelend onder de naam Omrin wordt Groengas geproduceerd uit biogas. Een deel van het huisvuil dat wij inzamelen en door Omrin wordt verwerkt, wordt omgezet in brandstof voor onze vuilniswagens en BOR-voertuigen.

In de praktijk betekent dit dat CNG aan de pomp getankt wordt. Vervolgens wordt de hoeveelheid CNG omgezet naar Groengas door middel van een Groengas certificaat, volgens hetzelfde principe als groene stroom. Dankzij een samenwerking met Total kunnen onze voertuigen tegenwoordig tanken bij het pompstation aan de ’s Gravelandseweg hetgeen t.o.v. voorheen een verbetering is. Immers voorheen moest er getankt worden in de buurt van Rotterdam The Hague Airport. Kortom, met deze voorziening worden er kilometers en tijd bespaard. Het aantal voertuigen dat volledig elektrisch rijdt is in 2022 verder gestegen.

De komende jaren zal verduurzaming van het wagenpark door blijven gaan. Centraal daarin staat het verder reduceren van CO2 uitstoot en voortgang van de transitie naar ‘zero emissie’-voertuigen en hernieuwbare energie.

[1] Compressed Natural Gas, een schone brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 in vergelijking met traditionele brandstoffen.

Team Zero

Eind 2020 zijn wij, in het kader van het afvalvrije concept, gestart met Team Zero door op een nieuwe manier bedrijfsafval te gaan inzamelen bij de winkeliers en horecaondernemers in Schiedam-Centrum: duurzamer en met een grotere flexibiliteit voor onze klanten. Het compacte, elektrische ophaalvoertuig van Team Zero rijdt sindsdien door het historisch centrum van Schiedam en haalt iedere week van maandag tot en met zaterdag gescheiden bedrijfsafval op bij onze klanten. Het grote verschil met de reguliere afvalinzameling met grote voertuigen is dat we alle soorten afvalstromen tegelijk ophalen en we dit uitsluitend ‘on demand’ doen.

Met deze activiteit wordt aangesloten bij onze ambitie om emissievrij – dus zonder CO₂-uitstoot, afval in te zamelen. Met het vooraf scheiden van bedrijfsafval voorkomen we bovendien dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Zo werken we samen met onze klanten toe naar 0% restafval en afvalvrije ondernemingen. Het ophaalvoertuig is 100% elektrisch en heeft 0% uitstoot.

Het aandeel klanten dat meedoet aan dit concept is in het verslagjaar licht gestegen.

Profit

NV Irado is verantwoordelijk voor een financiële rapportage zoals die minimaal verplicht is volgens de lokale wetgeving en de gekozen ondernemingsvorm. De gekozen ondernemingsvorm, geografische ligging en vestigingsplaats zijn zo gekozen dat positieve en negatieve effecten van de onderneming op de lokale samenleving met elkaar in balans zijn.

Zie de financiële rapportage in het jaarverslag.

NV Irado draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door personeel, diensten, goederen, materieel uit de lokale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de lokale economie omvat tevens sociale en milieu aspecten.

Maandelijks rapporteren conform DVO afspraken

Er is maandelijks gerapporteerd over het gehele jaar. In totaal is 12 keer rapportage uitgebracht. De rapporage en notulen zijn centraal gebord in het kennissysteem.

Uitvoeren beleidsplan Afvalscheiding Schiedam

De acties zijn volgens planning uitgevoerd en besproken met

Met Stakeholder Schiedam en Vlaardingen evaluatie proces meldingen

Acties zijn volgens planning uitgevoerd

Periodiek overleg Capelle over meldingen

Eens per kwartaal is overleg gepleegd volgens afspraak.

Uitvoeren Cyclus benchmark (peiljaar 2020) voor Schiedam en Vlaardingen    

De benchmark is uitgevoerd in 2023.

Besluitvorming en implementatie Circulair Ambachtcentrum

Het CAS zal na een jaar uitstel openen op april 2024.

Voorbereiden en implementeren verplaatsing RSC Vlaardingen

Het RSC is eind 2023 afgestoten. De aanwezige assets (sorteertafels, weegbrug, portacabin en bijbehorende zaken) zijn verkocht in Q1 2024. Er vinden geen werkzaamheden meer plaats op deze locatie.