MVO Prestatieladder

MVOIrado heeft onderzocht op welke wijze binnen de organisatie invulling gegeven wordt aan de 31 thema’s uit de MVO Prestatieladder.

 Daarbij werd:

 • het duurzaamheidseffect zowel positief als negatief van de organisatie in beeld gebracht;
 • geanalyseerd welk effect de grootste impact (+ of -) op de sociale- en leefomgeving heeft;
 • geanalyseerd welke van deze effecten de organisatie kan beïnvloeden;
 • vastgesteld welke MVO aandachtsgebieden significant voor de organisatie zijn.

De mate van significantie voor de organisatie werd op basis van onderstaand model bepaald. Per indicator is aangegeven welk significantiecijfer voor Irado is toegekend (laatste vaststelling: 11 januari 2023).

MVO aandachtsgebied Nr.Weinig impactVeel Impact
Weinig Invloed  Significantie cijfer   1Significantiecijfer   3
Veel Invloed  Significantie cijfer   2  Significantie cijfer   4

De significante MVO aandachtsgebieden (3 en 4) met de grootste sociale en ecologische footprint en die tevens beïnvloedbaar zijn (4) of dat zouden moeten worden (3), vormen de kern van het MVO-profiel van een organisatie met een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid.

Sustainable Development Goals

De door Irado uitgekozen Sustainable Development Goals (SDG 8, 11, 12 en 15) zijn gekoppeld aan de betreffende MVO-thema’s. In 2022 is een impact onderzoek gedaan op basis van de 17 door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (‘SDG’). Uit het rapport, dat wij voor het eerst hebben laten opmaken, blijkt dat wij – onbewust – meer bijdragen aan de SDG’s en daarmee aan duurzaamheid dan wij veronderstelden.  

Onderstaand wordt per significant MVO aandachtsgebied (cijfer 3 en 4) gerapporteerd.

People

Het bestuur van de organisatie laat zich aantoonbaar controleren en adviseren volgens minimaal de geldende lokale wetgeving. Waar zich dilemma’s kunnen voordoen op het vlak van ethiek, rechtvaardigheid, transparantie of vertrouwen stelt de organisatie eigen kernwaarden en bedrijfsprincipes op als hulpmiddel om de MVO-doelstellingen te realiseren. De organisatie zal in geval van afwijkingen van het eigen MVO-beleid en of overtredingen van wet- en regelgeving, al dan niet met door de overheid opgelegde sancties, toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Op dit punt zijn geen sancties of correctieve maatregelen en acties te melden.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst en eventueel voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

NV Irado draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, direct omwonenden en derden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

Het aantal ongevallen met verzuim is in 2022 flink gedaald, van 13 in 2021 naar 6 in 2022. Het aantal verzuimdagen als gevolg van deze incidenten was ook fors lager ten opzichte van het vorige jaar, van 98 verzuimdagen in 2021 naar slechts 19 in 2022. Er zaten ook geen gevallen van langdurig verzuim ten gevolge van een ongeval bij, 7 dagen was het maximum dat een geblesseerde medewerker zijn werk niet kon uitvoeren.

Onze verplichtingen ten aanzien van VCA zijn allemaal met goed gevolg vervuld. Daarnaast zijn we mede initiatiefnemer geweest van de zogenaamde ‘safety-keet’. Een mobiel instrument om veiligheid binnen afval en reinigingsbedrijven onder de aandacht te brengen.

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding en onderwijs en organisatie van het werk.

Met betrekking tot de – toekomstige – ontwikkeling van de personeelsbezetting maken wij onderscheid in de situatie van ‘vandaag’ en de toekomstige situatie. De huidige praktijk is dat vacatures die ontstaan vervuld worden.

In 2022 hebben wij voor de toekomst een eerste aanzet gegeven met het opstellen van een stappenplan op weg naar een strategisch personeelsplan. In het nieuwe beleid zal de ontwikkeling van de toekomstige personeelsbezetting een plek krijgen.

In 2022 is € 337.000 aan opleiding en ontwikkeling van personeel uitgegeven. In 2020 en 2021 was dit respectievelijk € 131.000 en € 178.000.

Daarnaast zijn we in 2022 met de optimalisatie van processen gestart

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen en gelijke behandeling van mensen. De organisatie biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Arbeidsparticipatie staat bij ons al vele jaren hoog in het vaandel. Het is een van de middelen om maatschappelijke waarde voor onze aandeelhouders en opdrachtgevers te creëren. Door ons werk staan we midden in de maatschappij en kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden) helpen weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Dit geven wij vorm door onze samenwerking met Stroomopwaarts (SOW). SOW bestaat sinds 1 juli 2015 en voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Participatiewet uit. Ook de voormalige sociale werkplaatsen van deze gemeenten behoren tot SOW.

Onze samenwerking met SOW heeft ook in het verslagjaar geresulteerd in het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden). Daarnaast hebben wij medewerkers in dienst uit de voormalige sociale werkvoorziening (SW) die via detacheringcontracten bij ons werken binnen het kader van arbeidsparticipatie. Hierbij merken wij wel op dat het aantal langdurig werkzoekenden als gevolg van de sterkt veranderde arbeidsmarkt teruggelopen is.

Met onze inzet dragen wij bij aan het ondersteunen van een gezonde arbeidsmarkt en hopen op een kans om dit in meer gemeenten te kunnen toepassen. En, ten slotte, binnen het kader van de arbeidsparticipatie zetten wij ons ook in voor scholing van werkzoekenden en onze eigen medewerkers.

Ipse de Bruggen

Met Ipse de Bruggen, een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, hebben wij al jarenlang een samenwerking met betrekking tot de inzet van mensen met een verstandelijke beperking. De mensen worden ingezet in het Prinses Beatrixpark en werken met veel plezier bij onze onderneming. Zij zijn, en voelen zich daarbij, een volwaardig lid van de Irado-familie.

Ten aanzien van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zijn de volgende resultaten behaald. We zien een daling in de instroom in leerwerktrajecten. Dit als gevolg van de druk op de arbeidsmarkt en het daardoor beperkter aantal potentiele kandidaten.

 

NV Irado draagt zorg voor het welzijn van haar flexibele arbeidskrachten door de wettelijke eisen te respecteren en niet mee te werken aan constructies van schijnzelfstandigheid.

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

NV Irado draagt zorg voor de gelijke behandeling van mensen.

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

NV Irado draagt er zorg voor dat de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet worden belemmerd.

Wij hebben via onze directeur inbreng gehad bij het O&O fonds en meegedacht over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast heeft onze manager HRM deelgenomen aan de CAO-onderhandelingen waarmee we via de WENB inbreng hebben gehad bij de tot standkoming van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

NV Irado draagt zorg voor het minimaliseren van ongewenste effecten op de samenleving in het gebied van de activiteit.

NV Irado draagt er zorg voor dat omkoping en corruptie van de organisatie, of medewerkers wordt voorkomen.

NV Irado draagt er zorg voor de gezondheid en veiligheid van afnemers en gebruikers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht.

NV Irado draagt er zorg voor dat de privacy van gebruikers niet wordt aangetast.

Planet

NV Irado maakt haar grondstoffenverbruik inzichtelijk en neemt maatregelen om het gebruik van grondstoffen afkomstig uit recycle processen of afval te verhogen.

De afgelopen jaren zijn de volgende resultaten geboekt.

Allereerst laten wij in onderstaand overzicht de totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner zien. Het beeld dat daaruit ontstaat is dat er in alle drie de gemeenten een substantiële verlaging zichtbaar is. Deze verlaging is het gevolg van:

 • verschillende maatregelen die in de gemeenten in samenspraak met ons zijn genomen,
 • de verbetering van de nascheiding in 2022
 • de reductie van de hoeveelheid restafval die we ook landelijk zien na de piek in coronajaar het 2021
Overzicht totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner per gemeente
Overzicht totaalhoeveelheden restafval in kilogram per inwoner per gemeente

 

Overzicht fijn restafval en grofvuil in kilogram per inwoner per gemeente

 

Ten aanzien van de inzameling van grondstoffen, en dan met name oud papier, karton en gft, inclusief  gfe, zien we lagere hoeveelheden ingezameld materiaal. Hoewel dit in lijn is met de afname van de totale hoeveelheid afval is dit evenwel opmerkelijk omdat er in de drie gemeenten wel verbeteringen in de inzamelstructuur zijn aangebracht.

Overzicht ingezameld papier en gft in kilogram per inwoner per gemeente

 

Capelle aan den IJssel:

 • daling hoeveelheid restafval van 208 naar 184 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 55% naar 56%.

 Schiedam:

 • daling hoeveelheid restafval van 190 naar 160 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 57% naar 58%.

 Vlaardingen:

 • daling hoeveelheid restafval van 201 naar 179 kg per inwoner.
 • Stijging scheidingspercentage van 55% naar 56%.

In het Circulair Ambacht Centrum Schiedam (‘CAS’)worden producten en onderdelen ingenomen van milieustraten, (overheids)bedrijven en bewoners. Aan de producten wordt een nieuwe waarde toegevoegd door deze te sorteren, te repareren en/of te bewerken. Vervolgens worden de producten opnieuw op de markt in het CAS aangeboden. De sortering, reparatie en bewerking gebeurt deels door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

In het laatste kwartaal van 2022 hebben we met de gemeente Schiedam een erfpachtovereenkomst gesloten en is de financiering met de bank geregeld. Samen met Het Goed Rijnmond B.V. begint Irado begin 2023 aan de verbouwing en herinrichting van het pand waarna de opening van het CAS gepland staat voor oktober 2023.

In de gemeente Vlaardingen exploiteren wij een Regionaal Sorteer Centrum (‘RSC‘) waar afgedankte elektrische of elektronische apparaten (‘AEEA’) van zestien milieustraten gesorteerd worden. Voorbeelden van AEEA apparatuur zijn wasmachines, cv-ketels, magnetrons, elektrische fietsen, verlichtingarmaturen, koel- en vriesapparatuur, televisies, computers, spaarlampen, Ledverlichting, zonnepanelen. In het verslagjaar is een vergelijkbare hoeveelheid AEEA gesorteerd als in 2021 namelijk circa 4.500 ton.

De basis voor deze exploitatie ligt in een overeenkomst met Midwaste in opdracht van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), voorheen bekend als WeCycle. Stichting OPEN is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste.

NV Irado draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en haar activiteiten geen, of zo min mogelijk nadelige effecten hebben op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving.

Om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit hebben wij de volgende maatregelen genomen;

 • We laten selectief stukken bermen staan bij maaien
 • We passen in bepaalde delen van het areaal sinusmaaien toe (ook hier blijft de begroeiing in delen van het te maaien areaal staan
 • We hebben een ijsvolgelwand geplaatst
 • We laten in toenemende mate dode bomen liggen ten behoeve van volgels en insecten.

NV Irado maakt de uitstoot van broeikasgassen, productie van afvalstoffen en lozingen van (milieu)gevaarlijke stoffen inzichtelijk en neemt maatregelen om deze te beperken

In dit kader hebben we aan onze wettelijke eisen voldaan.

NV Irado zorgt er voor de effecten van transport op milieu en ecosystemen zo veel mogelijk gereduceerd worden.

Qua bedrijfsvoering wordt de grootste bijdrage met betrekking tot duurzaamheid in onze bedrijfsvoering geleverd met het wagenpark. In het 2022 is het aantal voertuigen dat rijdt op CNG[1]

gestegen naar 39. We beschikken nu over 16 zware en 2 lichte voertuigen voor Afvalbeheer en 21 voertuigen voor BOR en Techniek en Services. We hebben gekozen voor de groene variant van CNG, namelijk Groengas. Bij Afvalsturing Friesland N.V., waarvan wij aandeelhouder zijn, en handelend onder de naam Omrin wordt Groengas geproduceerd uit biogas. Een deel van het huisvuil dat wij inzamelen en door Omrin wordt verwerkt, wordt omgezet in brandstof voor onze vuilniswagens en BOR-voertuigen.

In de praktijk betekent dit dat CNG aan de pomp getankt wordt. Vervolgens wordt de hoeveelheid CNG omgezet naar Groengas door middel van een Groengas certificaat, volgens hetzelfde principe als groene stroom. Dankzij een samenwerking met Total kunnen onze voertuigen tegenwoordig tanken bij het pompstation aan de ’s Gravelandseweg hetgeen t.o.v. voorheen een verbetering is. Immers voorheen moest er getankt worden in de buurt van Rotterdam The Hague Airport. Kortom, met deze voorziening worden er kilometers en tijd bespaard. Het aantal voertuigen dat volledig elektrisch rijdt is in 2022 verder gestegen.

De komende jaren zal verduurzaming van het wagenpark door blijven gaan. Centraal daarin staat het verder reduceren van CO2 uitstoot en voortgang van de transitie naar ‘zero emissie’-voertuigen en hernieuwbare energie.

[1] Compressed Natural Gas, een schone brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 in vergelijking met traditionele brandstoffen.

Team Zero

 Eind 2020 zijn wij, in het kader van het afvalvrije concept, gestart met Team Zero door op een nieuwe manier bedrijfsafval te gaan inzamelen bij de winkeliers en horecaondernemers in Schiedam-Centrum: duurzamer en met een grotere flexibiliteit voor onze klanten. Het compacte, elektrische ophaalvoertuig van Team Zero rijdt sindsdien door het historisch centrum van Schiedam en haalt iedere week van maandag tot en met zaterdag gescheiden bedrijfsafval op bij onze klanten. Het grote verschil met de reguliere afvalinzameling met grote voertuigen is dat we alle soorten afvalstromen tegelijk ophalen en we dit uitsluitend ‘on demand’ doen.

Met deze activiteit wordt aangesloten bij onze ambitie om emissievrij – dus zonder CO₂-uitstoot, afval in te zamelen. Met het vooraf scheiden van bedrijfsafval voorkomen we bovendien dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Zo werken we samen met onze klanten toe naar 0% restafval en afvalvrije ondernemingen. Het ophaalvoertuig is 100% elektrisch en heeft 0% uitstoot.

Het aandeel klanten dat meedoet aan dit concept is in het verslagjaar licht gestegen.

Profit

NV Irado is verantwoordelijk voor een financiële rapportage zoals die minimaal verplicht is volgens de lokale wetgeving en de gekozen ondernemingsvorm. De gekozen ondernemingsvorm, geografische ligging en vestigingsplaats zijn zo gekozen dat positieve en negatieve effecten van de onderneming op de lokale samenleving met elkaar in balans zijn.

Zie de financiële rapportage in het jaarverslag.

NV Irado draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door personeel, diensten, goederen, materieel uit de lokale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de lokale economie omvat tevens sociale en milieu aspecten.

NV Irado draagt met haar activiteiten of diensten bij aan de verbetering van de infrastructuur op People, Planet en Profit aspecten binnen de invloedsfeer van haar organisatie en vestiging(en).