Regels van ons huis

Irado heeft er baat bij dat het bestuur goed geregeld is. We hebben daarom afspraken gemaakt gericht op goed, toekomstbestendig ondernemersbestuur.

Structuurregime – voorbereiding statutenwijziging door bestuur en rvc

Irado heeft zich laten registreren als een zogenaamde grote onderneming. De essentie van deze structuurregeling is dat een grote vennootschap wettelijk verplicht is een raad van commissarissen te hebben. Deze moet bestaan uit minimaal drie leden. Eén op de drie leden wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad. De raad van commissarissen moet onder andere bepaalde strategische besluiten van de directie goedkeuren. Onze onderneming beschikt vanaf de oprichting van de vennootschap vrijwillig over een raad van commissarissen. In 2023 is deze structuurregeling wettelijk van toepassing.

Governance: wet- en regelgevend kader

De governance van een onderneming wordt beheerst en begrensd door wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het rechtspersonenrecht in het Burgerlijk Wetboek. Binnen Irado wordt dit beheerst en begrensd door intern vastgestelde regelingen. Allereerst door de statuten van de onderneming en daarnaast door respectievelijk de governanceverklaring, het reglement raad van commissarissen, het reglement auditcommissie raad van commissarissen, het reglement remuneratiecommissie raad van commissarissen en het rooster van aftreden. Maar ook door bijvoorbeeld een interne autorisatieregeling. In het verslagjaar zijn de activiteiten volgens het wet- en regelgevend kader uitgevoerd.

Certificering:

Irado voldeed in 2022 aan alle eisen die in de normen ISO 9001, VCA** en de aangepaste MVO-norm niveau 3 gesteld worden.

Goed