Irado en Sustainable Development Goals (SDG’s)

Eind 2022 publiceerden we een rapport over de sociale impact van Irado. Hoe presteert Irado op de zeventien door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG’s; werelddoelen voor duurzame ontwikkeling).

Het rapport maakt inzichtelijk welke bijdrage Irado levert aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) zijn in 2015 door alle lidstaten vastgesteld als mondiaal kompas om de wereld gezamenlijk te verduurzamen richting 2030. Door de bijdrage van Irado in kaart te brengen en te meten, wordt ook duidelijk welke sociaal-maatschappelijke impact Irado heeft op de maatschappij.

Met sociaal maatschappelijke impact wordt bedoeld ‘de manier waarop Irado veranderingen in de collectieve en individuele normen en waarden, de gedragspatronen, de gemeenschapsstructuren, de levensstijl en -kwaliteit aanbrengt’. Naast de afvalinzameling, circulaire ambities m.b.t. afval en grondstoffen, participatie en de positionering van Irado als partner in het beheer en onderhoud van de buitenruimte, speelt de sociale impact van Irado op hun medewerkers en samenleving ook een belangrijke rol.

Irado levert een bijdrage aan:

  • Sociale cohesie: binding en vertrouwen tussen mensen in de gemeenschap.
  • Sociaal kapitaal: sociale relaties, samenwerking en netwerken.
  • Participatie: actieve betrokkenheid bij activiteiten binnen Irado en de lokale samenleving.
  • Trots en identiteit: bijdrage aan de identiteit van de medewerkers en trots van de samenleving.
  • Welzijn: bijdrage aan het sociale welzijn van medewerkers en inwoners.

Het rapport toont niet alleen de sociaal-maatschappelijke impact van Irado, maar ook de waarde van onze duurzame initiatieven in euro’s. Dit kan worden berekend door aan elk initiatief een waarde te koppelen, op basis van externe maatschappelijke kosten-batenanalyses, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke prijslijsten. De berekende waarde is een schatting.

De integrale bijdrage van Irado aan de SDG’s is qua impactwaarde geschat op € 26.830.000. De integrale bijdrage van de eigen bedrijfsvoering van Irado aan de SDG’s – dus zonder groenbeheer, grondstoffeninzameling en Het Goed – is geschat op € 10.340.000.

De impactwaarde van de activiteiten is een indicatie van het totale bedrag dat belanghebbenden gezamenlijk besparen. Deze impactwaarde laat dus zien hoeveel het de maatschappij bespaart, uitgedrukt in euro’s.