menu

Hoe zijn de locaties vastgesteld?

De locaties voor de ondergrondse containers zijn bepaald op grond van een aantal richtlijnen. Uitgangspunt is maximaal 200 meter afstand naar de restafvalcontainer.

Richtlijnen plaatsbepaling ondergrondse containers.

Waar komen de ondergrondse containers?

Voortaan brengt u het restafval weg naar een ondergrondse container in de buurt. Het aantal bestaande containers is niet voldoende. Daarom worden er ongeveer 31 extra containers bijgeplaatst. U krijgt een brief met een toegangspas.  U kunt heeft met de toegangspas toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers in uw wijk.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

Als u het niet eens bent met het ontwerp-aanwijzingsbesluit kunt u gedurende zes weken een zienswijze indienen. Dit kan vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam, adres en telefoonnummer, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende motivering en uw eventuele alternatief, kenmerk en uw handtekening.

Wat is een aanwijzingsbesluit?

Wat is een aanwijzingsbesluit? Een aanwijzingsbesluit is een besluit waarin de locatie van de ondergrondse container voor restafval wordt vastgesteld. Hierin staat ook welke huishoudens gebruik dienen te maken van deze ondergrondse container.

Wat is een ontwerp-aanwijzingsbesluit? Bij elk besluit vindt een inspraakprocedure plaats op grond van de Algemene wet Bestuursrecht. Een ontwerp-aanwijzingsbesluit ligt eerst zes weken ter inzage. Met een zogenoemde zienswijze (zie onder) kunt u een verzoek doen om de locatie te wijzigen.

Wat is een definitief-aanwijzingsbesluit? De zienswijzen (ingediend bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit) zijn eventueel aanleiding om zaken in het definitieve aanwijzingsbesluit te wijzigen. Het definitieve besluit volgt na afloop van de openbare inspraakprocedure.

Kan ik bezwaar maken tegen de locatie van een ondergrondse container?

Mocht hier aanleiding voor zijn, dan kunt u met een zogenoemde zienswijze een verzoek doen om een locatie te wijzigen. U kunt uw zienswijze binnen zes weken na publicatie van de voorlopige locaties indienen. Deze locaties worden genoemd in het ontwerp-aanwijzingsbesluit dat u via de gemeente kunt raadplegen.

Kan ik meepraten over de locatiekeuze?

Per wijk worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd indien een nieuwe ondergrondse restafvalcontainer in uw wijk moet komen. Samen met omwonenden kijken we naar de voorgenomen locaties voor de ondergrondse containers. U wordt per brief geïnformeerd wanneer de inloopbijeenkomst voor uw wijk wordt gehouden.

Proces plaatsbepaling ondergrondse containers. 

Ik ben slecht ter been en kan lastig naar de ondergrondse container lopen.

Ik ben slecht ter been en kan lastig dat hele stuk met afval naar de ondergrondse container lopen. Als u goed uw afval scheidt, blijft er nog maar heel weinig restafval over. Bovendien kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag uw afval kwijt, ook kleine hoeveelheden. Bent u of zijn uw huisgenoten niet in staat om uw restafval zelf weg te brengen? Probeer dan te kijken of bijvoorbeeld buren, vrienden of familie u kunnen helpen. Mocht het wegbrengen van restafval desondanks toch een probleem zijn, laat het ons dan weten. Dan zoeken we samen naar een praktische oplossing.

Waarom zijn juist deze locaties gekozen voor ondergrondse containers?

Wij kijken zeer zorgvuldig naar mogelijke locaties. Daar waar dat mogelijk is worden parkeerplaatsen ontzien. We moeten wel rekening houden met kabels, leidingen, bomen en groen, brengafstanden en de toegankelijkheid voor het inzamelvoertuig.

De locaties voor de ondergrondse containers zijn bepaald op grond van een aantal richtlijnen.

Hoe wordt de locatie van de container bepaald?

De locaties van de ondergrondse containers zijn in samenspraak met de bewoners bepaald. Er is zoveel mogelijk geprobeerd te kiezen voor locaties waar bewoners langskomen als ze de wijk verlaten, om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen. Daarbij is het belangrijk dat de locaties goed bereikbaar zijn voor zowel bewoners als de inzamelwagen die de containers komt legen. Een groot deel van de container heeft ondergronds ruimte nodig, daarom is bovendien rekening gehouden met alle kabels, leidingen en funderingen die in de grond zitten. We hebben daarnaast geprobeerd de afstand tussen uw woning en de container zo klein mogelijk te houden, met een maximale afstand van 200 meter.

De locaties voor de ondergrondse containers zijn bepaald op grond van een aantal richtlijnen.